Toelichting aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen Teylingen 2021

In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2021. Op dit biljet staan een WOZ-beschikking als u eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak en 1 of meerdere aanslagen gemeentelijke belastingen. 

Belastingtarieven

Hieronder vindt u de tarieven van de belastingsoorten die u kunt vinden op uw aanslagbiljet.

  Omschrijving   Tarief 2021
WOZ WOZ-beschikking WOZ-waarde prijsniveau 1 januari  2020  
1 OZB eigenaren woningen % van de waarde  0,0880%
1 OZB eigenaren niet-woningen % van de waarde  0,1738%
2 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde  0,1699%
60 RZB eigenaren woningen % van de waarde  0,0880%
60 RZB eigenaren niet-woningen % van de waarde  0,1738%
60 RZB gebruikers niet-woningen % van de waarde  0,1699%
15/16 Compensatie OZB/RZB Per aanslag OZB of RZB  - € 69,19
4 Afvalstoffenheffing Per perceel € 249,96
 

Kortingen afvalstoffenheffing (zie voor een korte
uitleg verder in deze toelichting. Een meer uitgebreide
uitleg kunt u vinden op de pagina teylingen.nl/afvalscheiden).

   
  Kortingen afvalstoffenheffing bij het minder dan 14 keer
aanbieden van een minicontainer voor restafval.
   
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 4 keer - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 5 tot en met 8 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 9 tot en met 13 keer - € 20,04
  Kortingen afvalstoffenheffing bij het minder dan 31 keer openen van een verzamelcontainer
voor het aanbieden van restafval.
   
14 Afvalstoffenheffing 0 tot en met 9 keer - € 60,-
14 Afvalstoffenheffing 10 tot en met 19 keer - € 40,08
14 Afvalstoffenheffing 20 tot en met 30 keer - € 20,04
12 Rioolheffing per perceel Per aansluiting tot en met 300 m³ € 159,-
12 Rioolheffing Voor elke kubieke meter boven de 300 m³ € 1,10
7 Heffingskorting Heffingskorting op de aanslag rioolheffing - € 13,40

WOZ-waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond opnieuw bepaald. 

 • WOZ-waarde als grondslag
  De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.
 • Bedenkingen/vragen 
  Heeft u vragen of twijfelt u over de WOZ-waarde? Dan kunt u tot 3 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. Komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Waardepeildatum 
  De WOZ-waarde 2021 betreft de marktwaarde van uw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2020.
 • Toestandspeildatum 
  In principe is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Maar wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum wijzigt door bijvoorbeeld bouw/verbouw, dan wordt de waarde bepaald naar de toestand op 1 januari 2021.
 • Taxatieverslag 
  U kunt met uw DigiD via MijnOverheid het taxatieverslag van uw woning raadplegen. Wilt u een taxatieverslag van uw niet-woning? Dan kunt u deze telefonisch of per e-mail opvragen. Zie voor meer informatie de pagina Taxatieverslag opvragen.
 • Extra informatie 
  Op waarderingskamer.nl kunt u meer informatie vinden over de waardering onroerende zaken (WOZ).  

Gemeentelijke belastingen

Hieronder vindt u informatie over de belastingsoorten die u kunt aantreffen op het door u ontvangen aanslagbiljet.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • Belastingplicht
  Bent u op 1 januari 2021 eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een onroerende niet-woning? Dan betaalt u OZB voor het hele jaar.   
 • OZB gebruikers niet-woningen
  Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB. Gebruikers van woningen niet.
 • Verkoop of verhuizing
  Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag OZB.
 • Grondslag
  De grondslag voor de OZB is de WOZ-waarde. 
 • Aanslagbedrag OZB
  Het aanslagbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Stel uw woning heeft een WOZ-waarde van € 300.000,-. Het aanslagbedrag is dan € 300.000,- x 0,0880% = € 264,-.  
 • Waardeontwikkeling
  Bij de tariefberekening is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente. Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van uw onroerende zaak hiervan afwijkt. De aanslag OZB valt dan hoger of lager uit.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

 • OZB-RZB
  Wat hiervoor vermeld is over de OZB geldt ook voor de RZB. 
 • Grondslag
  Bij het bepalen van de grondslag, de vrije verkoopwaarde, wordt er vanuit gegaan dat de roerende zaak dezelfde (lig)plaats houdt.

Compensatie OZB/RZB

De energiebedrijven berekenen de precariobelasting, die de gemeente aan hen oplegt voor kabels en leidingen in de grond, aan u door via de energienota. Per 2022 mag de gemeente deze precariobelasting niet meer heffen en mist dus inkomsten. Daarom heeft de gemeente besloten met ingang van 2019 de opbrengsten OZB/RZB extra te verhogen en deze verhoging te compenseren door een negatief bedrag op uw aanslag. Met ingang van 2022 komt de compensatie te vervallen omdat de energiebedrijven de precariobelasting dan niet meer doorberekenen.

Afvalstoffenheffing

 • Nieuw afvalinzamelbeleid
  De gemeenteraad van gemeente Teylingen heeft in maart 2020 het afval- en grondstoffenbeleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024 vastgesteld, met als titel ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Er geldt een basistarief. Inwoners die weinig restafval aanbieden kunnen een beloningskorting op dit basistarief verdienen tot € 60,- per jaar. Deze korting wordt verrekend op het aanslagbiljet van het volgende belastingjaar. Als u in de loop van het jaar uit de gemeente vertrekt, vindt de verrekening eerder plaats.  
  Op de pagina teylingen.nl/afvalscheiden vindt u meer informatie over het nieuwe afvalinzamelbeleid.
 • Belastingplicht 
  Bent u gebruiker van een woning (of een zelfstandig gedeelte daarvan) waar huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaalt u afvalstoffenheffing.
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Teylingen? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Rioolheffing

 • Rioolheffing gebruiker
  U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand van waaruit water (in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Per jaar betaalt u een vast bedrag voor de 1e 300 m³ afgevoerd water. 
 • Verbruik boven 300 m³
  Voert u meer dan 300 m³ water af? Dan betaalt u daar bovenop voor iedere kubieke meter afgevoerd water een extra bedrag van € 1,10. 
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Teylingen? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.
 • Heffingskorting 
  Voor de doorberekening van de precariobelasting door het waterleidingbedrijf, komt een ieder die op 1 januari 2021 belastingplichtig is voor de rioolheffing in aanmerking voor een heffingskorting van € 13,40.

Bedenkingen WOZ en bezwaar

 • Bedenkingen WOZ
  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 3 weken telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255 om uw bedenkingen aan de taxateur kenbaar te maken. Komt u er niet uit met de taxateur? Dan kunt u bezwaar maken. Let op: de wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet. 
 • Bezwaar
  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag. U kunt een bezwaarformulier online invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking.  

Betaalwijze, betaaltermijnen en automatische incasso

 • 1 termijn
  Heeft u geen machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan vindt u een QR-code op het aanslagbiljet en een korte toelichting. Ook kunt u de aanslag betalen in 1 termijn binnen 2 maanden door middel van internetbankieren. Het IBAN-nummer is NL73BNGH0285120549. Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code van de gemeente: BNGHNL2G. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen.
 • Automatische incasso
  Heeft u de gemeente in het verleden al gemachtigd voor automatische incasso? Dan wordt het totale aanslagbedrag in 7 termijnen afgeschreven. Heeft u nog geen machtiging verleend? Dan kunt u online een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Met een automatische incasso schrijft de gemeente het aanslagbedrag af in 7 termijnen. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen

Kwijtschelding

Moet u rondkomen van een laag inkomen en is uw vermogen beperkt? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor kunt u online een kwijtscheldingsformulier invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding

Formulieren

U kunt de volgende pdf-formulieren downloaden of online invullen via belastingenbollenstreek.nl

Als het u niet lukt via belastingenbollenstreek.nl de gewenste formulieren online in te vullen of te downloaden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255. 

Contact

Naar de contactgegevens

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen.