Toelichting aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen Noordwijk 2022

In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2022. Op dit biljet staan een WOZ-beschikking als u eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak en 1 of meerdere aanslagen gemeentelijke belastingen.

Berichtenbox MijnOverheid 

Al enige tijd stimuleren de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen de inwoners de mogelijkheid om de aanslag-/beschikkingsbiljetten en het taxatieverslag op MijnOverheid te ontvangen. Het doel van de gemeenten is de digitale dienstverlening aan hun inwoners te vergroten. Op de pagina Berichtenbox MijnOverheid vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de voordelen.  

Belastingtarieven

Hieronder staan de tarieven van de belastingsoorten die kunnen voorkomen op uw aanslagbiljet.

Code Omschrijving Grondslag Tarief 2022
WOZ WOZ-beschikking WOZ-waarde prijsniveau 1 januari  2021  
1 OZB eigenaren woningen % van de waarde 0,1009%
1 OZB eigenaren niet-woningen % van de waarde 0,1903%
2 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1469%
57 RZB eigenaren woningen % van de waarde 0,1009%
57 RZB eigenaren niet-woningen % van de waarde 0,1903%
58 RZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1469%
4 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 250,56
4 Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 389,40
4 Afvalstoffenheffing Extra container (restafval) € 253,08
5 Hondenbelasting 1e hond € 118,44
5 Hondenbelasting 2e hond € 176,04
5 Hondenbelasting Elke volgende hond € 230,52
5 Hondenbelasting Kenneltarief € 501,36
6 Rioolheffing eigenaar (In)directe aansluiting afvoer afvalwater € 192,05
6 Rioolheffing eigenaar Uitsluitend afvoer hemel- of grondwater € 41,21
12 Rioolheffing gebruiker Per m³ boven de 300 m³
tot een maximum van € 2.750,-
€ 0,25

WOZ-waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning opnieuw bepaald. 

 • WOZ-waarde als grondslag
  De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.
 • Bedenkingen/vragen
  Heeft u vragen of twijfelt u over de WOZ-waarde? Dan kunt u tot 3 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. Komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Waardepeildatum 
  De WOZ-waarde 2022 is de marktwaarde van uw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2021.
 • Toestandspeildatum 
  In principe is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Maar wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum wijzigt door bijvoorbeeld bouw/verbouw, dan wordt de waarde bepaald naar de toestand op 1 januari 2022.
 • Taxatieverslag 
  U kunt met uw DigiD via MijnOverheid het taxatieverslag van uw woning raadplegen. Wilt u een taxatieverslag van uw niet-woning? Dan kunt u deze telefonisch of per e-mail opvragen. Zie voor meer informatie de pagina Taxatieverslag opvragen
 • Extra informatie 
  Op waarderingskamer.nl vindt u meer informatie vinden over de WOZ.   

Gemeentelijke belastingen

Hieronder vindt u informatie over de belastingsoorten die u kunt aantreffen op uw aanslagbiljet.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • Belastingplicht
  Bent u op 1 januari 2022 eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een onroerende niet-woning? Dan betaalt u OZB voor het hele jaar.   
 • OZB gebruikers (niet-)woningen
  Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB. Gebruikers van woningen niet.
 • Verkoop of verhuizing
  Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag OZB.
 • Grondslag
  De grondslag voor de OZB is de WOZ-waarde. 
 • Aanslagbedrag OZB
  Het aanslagbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Stel uw woning heeft een WOZ-waarde van € 430.000,-. Het aanslagbedrag is dan € 430.000,- x 0,1009% = € 433,87.  
 • Waardeontwikkeling
  Bij de tariefberekening is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente. Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van uw onroerende zaak hiervan afwijkt. De aanslag OZB valt dan hoger of lager uit.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

 • OZB-RZB
  Wat hiervoor vermeld is over de OZB geldt ook voor de RZB. 
 • Grondslag
  Bij het bepalen van de grondslag, de vrije verkoopwaarde, wordt er vanuit gegaan dat de roerende zaak dezelfde (lig)plaats houdt.
 • Tarieven
  De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

OZB/RZB en precariobelasting nutsbedrijven!

Tot 2022 bracht de gemeente precariobelasting in rekening bij het energiebedrijf en het waterbedrijf voor de leidingen in gemeentegrond. Deze bedrijven berekenden de precariobelasting aan u door via de energienota en de waternota. Maar de regering heeft een paar jaar geleden besloten dat de gemeente deze precariobelasting met ingang van het jaar 2022 niet meer heffen. De gemeente mist hierdoor jaarlijks € 4,5 miljoen aan inkomsten. De gemeente krijgt geen geld van de rijksoverheid om dit verlies aan inkomsten goed te maken, maar heeft het geld wel nodig om haar taken te kunnen uitvoeren. Daarom heeft de gemeenteraad besloten het verlies voor een deel (€ 2,2 miljoen) op te vangen door een extra verhoging van de tarieven OZB/RZB. Dit betekent voor u dat u over 2022 en volgende jaren geen bedrag voor precariobelasting meer betaalt aan uw waterbedrijf en energiebedrijf, maar dat u wel meer OZB of RZB afdraagt aan de gemeente.

Afvalstoffenheffing

 • Tarieven
  De kosten van de afvalinzameling en -verwerking zijn gestegen. Om deze stijgende kosten te kunnen dekken zijn de tarieven afvalstoffenheffing gestegen met 7,5%. 
 • Belastingplicht 
  Bent u gebruiker van een woning (of een zelfstandig gedeelte daarvan) waar huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaalt u afvalstoffenheffing.
 • Peildatum tarief
  Voor de hoogte van het tarief (een- of meerpersoonshuishouden) is de datum 1 januari 2022 bepalend. Als u later in het jaar in de gemeente Noordwijk bent komen wonen, is de datum bepalend waarop u zich in de gemeente heeft ingeschreven.
 • Wijziging aantal bewoners
  Als het aantal personen van uw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Noordwijk? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Hondenbelasting

 • Belastingplicht
  Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. 
 • Nieuwe hond
  Schaft u een hond aan? Dan is het nodig dat u uw hond aanmeldt bij de gemeente. U kunt uw hond online aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting.
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Noordwijk? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert geen ontheffing op.
 • Overlijden of verkoop van de hond
  Is uw hond overleden of heeft uw hond een nieuw baasje? Dan meldt u uw hond af bij de gemeente. U kunt uw hond online afmelden. Vergeet niet een verklaring van de dierenarts of de nieuwe eigenaar bij te voegen. U heeft recht op ontheffing voor het resterende aantal hele maanden van het belastingjaar. Dit wordt na afmelding van de hond automatisch geregeld. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting.

Rioolheffing

 • Rioolheffing eigenaar
  Bent u op 1 januari 2022 eigenaar van een perceel (zoals een pand of een zelfstandig deel ervan) dat (in)direct op de gemeentelijke riolering is aangesloten? Dan betaalt u rioolheffing voor het hele jaar. Wordt er alleen hemel- of grondwater afgevoerd? Dan betaalt u een lager tarief dan wanneer er ook afvalwater wordt afgevoerd. Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag. 
 • Rioolheffing gebruiker
  U betaalt als gebruiker alleen rioolheffing als er vanuit uw perceel meer dan 300 m³ water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

Bedenkingen WOZ en bezwaar

 • Bedenkingen WOZ
  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 3 weken telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255 om uw bedenkingen aan de taxateur kenbaar te maken. Komt u er niet uit met de taxateur? Dan kunt u bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Bezwaar
  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag. U kunt een bezwaarformulier online invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking.  

Betaalwijze, betaaltermijnen en automatische incasso

 • 1 termijn
  Heeft u geen machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan vindt u een QR-code op het biljet en een korte toelichting. Ook kunt u de aanslag betalen in 1 termijn binnen 2 maanden door middel van internetbankieren. Het IBAN-nummer is NL34BNGH0285044621. Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code van de gemeente: BNGHNL2G. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen.
 • Verruiming betalingstermijn niet-woning
  Heeft u als eigenaar of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een winkel of een horecazaak) een aanslag ontvangen voor de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de BIZ-bijdrage (Bedrijveninvesteringszone)? Dan geldt voor u een ruimere betalingstermijn. U heeft tot 30 november 2022 de tijd om de aanslag te betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, vanwege de impact van de coronamaatregelen door het Rijk. Voor de betaling van de overige belastingsoorten geldt deze verruiming niet.
 • Automatische incasso
  Heeft u de gemeente in het verleden al gemachtigd voor automatische incasso? Dan wordt het totale aanslagbedrag in 7 termijnen afgeschreven. Heeft u nog geen machtiging verleend? Dan kunt u online een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Met een automatische incasso schrijft de gemeente het aanslagbedrag af in 7 termijnen. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen.

Kwijtschelding

Moet u rondkomen van een laag inkomen en is uw vermogen beperkt? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor kunt u online een kwijtscheldingsformulier invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding

Formulieren

U kunt de volgende pdf-formulieren downloaden of online invullen via belastingenbollenstreek.nl:

Als het u niet lukt via belastingenbollenstreek.nl de gewenste formulieren online in te vullen of te downloaden, dan kunt u contact opnemen met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255. 

Contact

Naar de contactgegevens

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.