Toelichting aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen Lisse 2023

In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2023. Op dit biljet staan een WOZ-beschikking als u eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak en 1 of meerdere aanslagen gemeentelijke belastingen.

Berichtenbox MijnOverheid

Al enige tijd stimuleren de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen de inwoners de mogelijkheid om de aanslag-/beschikkingsbiljetten en het taxatieverslag op MijnOverheid te ontvangen. Het doel van de gemeenten is de digitale dienstverlening aan hun inwoners te vergroten. Op de pagina Berichtenbox MijnOverheid vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de voordelen.

Belastingtarieven

Hieronder staan de tarieven van de belastingsoorten die kunnen voorkomen op uw aanslagbiljet.

Code Omschrijving Grondslag Tarief 2023
WOZ WOZ-beschikking WOZ-waarde prijsniveau 1 januari 2022  
1 OZB eigenaren woningen % van de waarde 0,0968%
1 OZB eigenaren niet-woningen % van de waarde 0,2349%
2 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,2369%
50 RZB eigenaren woningen % van de waarde 0,0968%
50 RZB eigenaren niet-woningen % van de waarde 0,2349%
50 RZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,2369%
4 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 323,52
4 Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 433,32
5 Hondenbelasting 1e hond € 89,76
5 Hondenbelasting Elke volgende hond € 139,68
5 Hondenbelasting Kenneltarief € 365,64
6 Rioolheffing  Per perceel € 201,24
  Rioolheffing Uitsluitend afvoer hemel- of grondwater € 10,-

WOZ-waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning opnieuw bepaald. 

 • WOZ-waarde als grondslag
  De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.
 • Bedenkingen/vragen 
  Heeft u vragen of twijfelt u over de WOZ-waarde? Dan kunt u tot 3 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. Komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Waardepeildatum 
  De WOZ-waarde 2023 is de marktwaarde van uw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2022.
 • Toestandspeildatum 
  In principe is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Maar wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum wijzigt door bijvoorbeeld bouw/verbouw, dan wordt de WOZ-waarde bepaald naar de toestand op 1 januari 2023.
 • Taxatieverslag 
  U kunt met uw DigiD via MijnOverheid het taxatieverslag van uw woning raadplegen. Wilt u een taxatieverslag van uw niet-woning? Dan kunt u deze telefonisch of per e-mail opvragen. Zie voor meer informatie de pagina Taxatieverslag opvragen.
 • Extra informatie 
  Op waarderingskamer.nl kunt u meer informatie vinden over de WOZ.  

Gemeentelijke belastingen

Hieronder vindt u informatie over de belastingsoorten die u kunt aantreffen op uw aanslagbiljet.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • Belastingplicht
  Bent u op 1 januari 2023 eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een onroerende niet-woning? Dan betaalt u OZB voor het hele jaar.   
 • OZB gebruikers (niet-)woningen
  Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB. Gebruikers van woningen niet.
 • Verkoop of verhuizing
  Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag OZB.
 • Grondslag
  De grondslag voor de OZB is de WOZ-waarde. 
 • Aanslagbedrag OZB
  Het aanslagbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Stel uw woning heeft een WOZ-waarde van € 350.000,-. Het aanslagbedrag is dan € 350.000,- x 0,0968% = € 338,80.  
 • Waardeontwikkeling
  Bij de tariefberekening is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente. Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van uw onroerende zaak hiervan afwijkt. De aanslag OZB valt dan hoger of lager uit.
 • Stichting Ondernemersfonds Lisse
  Van de opbrengst OZB van niet-woningen gaat een deel naar de Stichting Ondernemersfonds Lisse.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

 • OZB-RZB
  Wat hiervoor vermeld is over de OZB geldt ook voor de RZB. 
 • Grondslag
  Bij het bepalen van de grondslag, de vrije verkoopwaarde, wordt er vanuit gegaan dat de roerende zaak dezelfde (lig)plaats houdt.

Afvalstoffenheffing

 • Belastingplicht
  Bent u gebruiker van een woning (of een zelfstandig gedeelte daarvan) waar huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaalt u afvalstoffenheffing.
 • Peildatum tarief
  Voor de hoogte van het tarief (een- of meerpersoonshuishouden) is de datum 1 januari 2023 bepalend. Als u later in het jaar in de gemeente Lisse bent komen wonen, is de datum bepalend waarop u zich in de gemeente heeft ingeschreven. 
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.  
 • Wijziging aantal bewoners
  Als het aantal personen van uw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 

Hondenbelasting

 • Belastingplicht
  Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. 
 • Nieuwe hond
  Schaft u een hond aan? Dan is het nodig dat u uw hond aanmeldt bij de gemeente. U kunt uw hond online aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting.
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert geen ontheffing op.
 • Overlijden of verkoop van de hond
  Is uw hond overleden of heeft uw hond een nieuw baasje? Dan meldt u uw hond af bij de gemeente. U kunt uw hond online afmelden. Vergeet niet een verklaring van de dierenarts of de nieuwe eigenaar bij te voegen. U heeft recht op ontheffing voor het resterende aantal hele maanden van het belastingjaar. Dit wordt na afmelding van de hond automatisch geregeld. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting.

Rioolheffing

 • Rioolheffing gebruiker
  U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand van waaruit water (in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De rioolheffing is een vast bedrag. 
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Lisse? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal hele maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op.

Bedenkingen WOZ en bezwaar

 • Bedenkingen WOZ
  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 3 weken na ontvangst van het biljet telefonisch contact opnemen via +31 71 36 60 255 om uw bedenkingen aan de taxateur kenbaar te maken. Komt u er niet uit met de taxateur? Dan kunt u bezwaar maken. Let op! De wettelijke bezwaartermijn blijft 6 weken na dagtekening van het biljet.
 • Bezwaar
  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag. U kunt een bezwaarformulier online invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking.  

Betaalwijze, betaaltermijnen en automatische incasso

 • 1 termijn
  Heeft u geen machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan vindt u een QR-code op het aanslagbiljet en een korte toelichting. U kunt de aanslag in 1 termijn binnen 2 maanden betalen met behulp van deze QR-code. U kunt het aanslagbedrag ook overmaken via internetbankieren of een bankoverschrijving. Dan geldt dezelfde termijn. Het IBAN-nummer is NL54BNGH0285071033. Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code van de gemeente: BNGHNL2G. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen.
 • Automatische incasso
  Heeft u de gemeente in het verleden al gemachtigd voor automatische incasso? Dan wordt het totale aanslagbedrag in 7 termijnen afgeschreven. Heeft u nog geen machtiging verleend? Dan kunt u online een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Met een automatische incasso schrijft de gemeente het aanslagbedrag af in 7 termijnen. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen

Kwijtschelding

Moet u rondkomen van een laag inkomen en is uw vermogen beperkt? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor kunt u online een kwijtscheldingsformulier invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding

Formulieren

U kunt onder andere de volgende pdf-formulieren downloaden of online invullen via belastingenbollenstreek.nl

Als het u niet lukt via belastingenbollenstreek.nl de gewenste formulieren online in te vullen of te downloaden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Belastingen Bollenstreek via +31 71 36 60 255. 

Contact

Naar de contactgegevens

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.