Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfsruimte die duurzaam aan een plaats is gebonden, bedoeld is voor permanente bewoning of permanent gebruik en niet onroerend is? Dan betaalt u RZB. Gebruikers (huurders) van roerende woonruimten betalen geen RZB. Gebruikers van roerende bedrijfsruimten wel.

Hoogte aanslag en peildatum

De hoogte van de RZB-aanslag is afhankelijk van de waarde die voor de roerende zaak is vastgesteld en het door de gemeenteraad vastgestelde tarief.

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw roerende zaak verkoopt of de roerende bedrijfsruimte verlaat, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen.

De betreffende verordening van uw gemeente kunt u vinden onder ‘Bijzonderheden’. 

Compensatie RZB (gemeenten Lisse en Teylingen)

De energiebedrijven berekenen de precariobelasting, die de gemeente aan hen oplegt voor kabels en leidingen in de grond, aan u door via de energienota. Per 2022 mag de gemeente geen precariobelasting meer heffen en mist dus inkomsten. Daarom heeft de gemeente besloten met ingang van 2019 de opbrengsten OZB/RZB extra te verhogen en deze verhoging te compenseren door een negatief bedrag op uw aanslag. Met ingang van 2022 komt de compensatie te vervallen, omdat de energiebedrijven de precariobelasting dan niet meer doorberekenen. 

Verkoop woonschip

Een verkoop van een woonschip wordt niet geregistreerd in het Kadaster en wordt daardoor niet automatisch doorgegeven aan de gemeente. Om die reden vragen wij u de verkoop van uw woonschip aan ons door te geven. Dit kunt u doen door het volledig invullen van het formulier wijziging belastingplicht in verband met verkoop woonschip. Op dit formulier kunt u ook vinden op welke wijze u de informatie naar ons kunt sturen. 

Kosten

Elke gemeente hanteert verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.