Roerende-zaakbelastingen (RZB)

Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Of gebruiker van een roerende bedrijfsruimte? Dan betaalt u RZB. Gebruikers (huurders) van roerende woonruimten betalen geen RZB.

Compensatieregeling Lastenverlichting Gemeente Noordwijk

In het coalitieakkoord is de belofte gedaan om gemeentelijke lasten voor inwoners te verlagen. Deze wens is ingegeven door onder andere de hoge energieprijzen en de hoge inflatiecijfers naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. De gemeenteraad heeft hiervoor 3 voorstellen aangenomen met kostenbeperkende maatregelen. De korting op de woonlasten is één van deze maatregelen. Eigenaren van roerende en onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen in de gemeente Noordwijk ontvangen de komende 3 jaar een belastingkorting.

Rekenvoorbeeld

De eigenarenkorting voor het belastingjaar 2023 bedraagt 0,0103%. De lastenverlichting voor OZB/RZB wordt berekend door de korting te vermenigvuldigen met de waarde. Voorbeeld: uw woonschip heeft een waarde van € 150.000,-. De lastenverlichting wordt dan € 150.000,- x 0,0103% = € 15,45.

Hoogte aanslag

De hoogte van de RZB-aanslag is afhankelijk van de vastgestelde waarde van de roerende zaak (prijsniveau 1 januari 2022) en de gemeentelijke tarieven.

In de gemeentewet staat dat de tarieven gelijk zijn aan die van de onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Situatie 1 januari

De gemeente moet bij het heffen van de RZB uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Verkoopt u bijvoorbeeld op 2 januari uw roerende zaak? Of stopt u het gebruik van een roerende niet-woning? Dan betaalt u toch de RZB voor het hele jaar.

Verkoop woonschip

Verkoop van een woonschip wordt niet geregistreerd in het Kadaster. En daardoor niet automatisch doorgegeven aan de gemeente. Daarom vragen wij u de verkoop van uw woonschip aan ons door te geven. Dit doet u met het formulier wijziging belastingplicht in verband met verkoop woonschip (pdf). Dit formulier kunt u downloaden en daarna invullen. Op het formulier staat hoe u de informatie naar ons stuurt. 

Kosten

Elke gemeente heeft verschillende tarieven. De tarieven vindt u op de pagina Tarieven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag.