Bijsluiter Noordwijk 2020

In deze bijsluiter staat belangrijke informatie over het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2020. Op dit aanslagbiljet staat een WOZ-beschikking als u eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak. Verder bevat het aanslagbiljet 1 of meerdere aanslagen gemeentelijke belastingen. 

Belastingtarieven

Hieronder vindt u de tarieven van de belastingsoorten die u kunt vinden op uw aanslagbiljet.

  Omschrijving   Tarief 2020
WOZ WOZ-beschikking WOZ-waarde prijsniveau 1 januari  2019  
1 OZB eigenaren woningen % van de waarde 0,0958%
1 OZB eigenaren niet-woningen % van de waarde 0,1572%
2 OZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1183%
57 RZB eigenaren woningen % van de waarde 0,0958%
57 RZB eigenaren niet-woningen % van de waarde 0,1572%
58 RZB gebruikers niet-woningen % van de waarde 0,1183%
4 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden € 226,20
4 Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishouden € 351,60
4 Afvalstoffenheffing Extra container € 228,36
5 Hondenbelasting 1e hond € 114,60
5 Hondenbelasting 2e hond € 170,28
5 Hondenbelasting Elke volgende hond € 223,08
5 Hondenbelasting Kenneltarief € 485,16
6 Rioolheffing eigenaar Aansluiting afval- + hemel- of grondwater € 185,68
6 Rioolheffing eigenaar Alleen aansluiting hemel- of grondwater € 39,84
12 Rioolheffing gebruiker Per m³ boven de 300 m³
tot een maximum van € 2.750,-
€ 0,25

WOZ-Waarde

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond opnieuw bepaald. 

 • WOZ-waarde als grondslag
  De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslagen onroerende zaakbelastingen van de gemeente, de aanslag eigenwoningforfait van de Rijksoverheid en de aanslag watersysteemheffing van het Waterschap.
 • Bedenkingen/vragen
  Heeft u vragen of twijfelt u over de WOZ-waarde? Dan kunt u tot 3 weken na dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact opnemen via +31 (0)71 36 60 255. De taxateur doet onderzoek en belt u binnen 7 werkdagen terug. Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Let op! De bezwaartermijn blijft 6 weken.
 • Waardepeildatum 
  De WOZ-waarde 2020 betreft de marktwaarde van uw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2019.
 • Toestandspeildatum 
  In principe is de toestandspeildatum gelijk aan de waardepeildatum. Maar wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum wijzigt door bijvoorbeeld bouw/verbouw, dan wordt de waarde bepaald naar de toestand op 1 januari 2020.
 • Taxatieverslag 
  U kunt met uw DigiD via MijnOverheid het taxatieverslag van uw woning raadplegen. Wilt u een taxatieverslag van uw niet-woning? Dan kunt u deze telefonisch of per e-mail opvragen. De contactgegevens vindt u verderop in deze bijsluiter.  
 • Extra informatie 
  Op waarderingskamer.nl kunt u meer informatie vinden over de waardering onroerende zaken (WOZ).   

Gemeentelijke belastingen

Hieronder vindt u informatie over de belastingsoorten die u kunt aantreffen op het door u ontvangen aanslagbiljet.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

 • Belastingplicht
  Bent u op 1 januari 2020 eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een onroerende niet-woning? Dan betaalt u OZB voor het hele jaar.   
 • OZB gebruikers (niet-)woningen
  Gebruikers van niet-woningen betalen ook OZB. Gebruikers van woningen niet.
 • Verkoop of verhuizing
  Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag OZB.
 • Grondslag
  De grondslag voor de OZB is de WOZ-waarde. 
 • Aanslagbedrag OZB
  Het aanslagbedrag wordt berekend door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. Stel uw woning heeft een WOZ-waarde van € 300.000,-. Het aanslagbedrag is dan € 300.000,- x 0,0958% = € 287,40.  
 • Waardeontwikkeling
  Bij de tariefberekening is rekening gehouden met de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente. Het kan zijn dat de waardeontwikkeling van uw onroerende zaak hiervan afwijkt. De aanslag OZB valt dan hoger of lager uit.

Roerende-zaakbelastingen (RZB)

 • OZB-RZB
  Wat hiervoor vermeld is over de OZB geldt ook voor de RZB. 
 • Grondslag
  Bij het bepalen van de grondslag, de vrije verkoopwaarde, wordt er vanuit gegaan dat de roerende zaak dezelfde (lig)plaats houdt.

Afvalstoffenheffing

 • Tariefstijging
  Het Rijk heeft de kosten voor het storten en verbranden van afvalstoffen verhoogd en daardoor zijn de kosten voor de gemeente gestegen. Om de kosten te kunnen dekken, is het noodzakelijk de tarieven voor 2020 met 17% te verhogen.     
 • Belastingplicht 
  Bent u gebruiker van een woning (of een zelfstandig gedeelte daarvan) waar huishoudelijk afval kan ontstaan? Dan betaalt u afvalstoffenheffing.
 • Nieuwe inwoner(s)
  Voor de hoogte van het tarief (een- of meerpersoonshuishouden) is de datum 1 januari 2020 bepalend. Als u later in het jaar in de gemeente Noordwijk bent komen wonen, is de datum bepalend waarop u zich in de gemeente heeft ingeschreven.
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Noordwijk? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert in principe geen ontheffing op. 
 • Wijziging aantal bewoners
  Als het aantal personen van uw huishouden wijzigt in de loop van het jaar, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. 

Hondenbelasting

 • Belastingplicht
  Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. 
 • Nieuwe hond
  Schaft u een hond aan? Dan is het nodig dat u uw hond aanmeldt bij de gemeente. U kunt uw hond online aanmelden. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting.
 • Verhuizing
  Vertrekt u in de loop van het jaar uit de gemeente Noordwijk? Dan wordt de ontheffing voor het resterende aantal maanden automatisch geregeld als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente. Verhuizing binnen de gemeente levert geen ontheffing op.
 • Overlijden, verhuizing of verkoop van de hond
  Is uw hond overleden of heeft uw hond een nieuw baasje? Dan meldt u uw hond af bij de gemeente. U kunt uw hond online afmelden. Meer informatie vindt u op de pagina Hondenbelasting. Vergeet niet een verklaring van de dierenarts of de nieuwe eigenaar bij te voegen.

Rioolheffing

 • Rioolheffing eigenaar
  Bent u op 1 januari 2020 eigenaar van een perceel (zoals een pand of een zelfstandig deel ervan) dat (in)direct op de gemeentelijke riolering is aangesloten? Dan betaalt u rioolheffing voor het hele jaar. Wordt er alleen hemel- of grondwater afgevoerd? Dan betaalt u een lager tarief dan wanneer er ook afvalwater wordt afgevoerd. Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar leidt niet tot vermindering van de aanslag. 
 • Rioolheffing gebruiker
  U betaalt als gebruiker alleen rioolheffing als er vanuit uw perceel meer dan 300 m³ water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag. U kunt een bezwaarformulier online invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken.  

No cure, no pay-bureaus (NCNP)

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u telefonisch contact opnemen via +31 (0)71 36 60 255 om uw bedenkingen aan de taxateur kenbaar te maken. Komt u er niet uit met de taxateur? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt er ook voor kiezen om een NCNP in te schakelen. 
Als een bezwaar gegrond wordt verklaard waarbij een NCNP is betrokken, dan is de gemeente wettelijk verplicht om € 261,- tot meer dan € 522,- per bezwaar te vergoeden aan dat bureau. Dit staat niet in verhouding tot het voordeel, dat u dit oplevert (enkele euro's). Voor de gemeente is dit een groeiende kostenpost die wordt verrekend in de belastingtarieven. De gemeente komt er liever zelf met u uit. Belt u ons daarom eerst! Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Betaalwijze, betaaltermijnen en automatische incasso

 • 1 termijn
  Heeft u geen machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan vindt u dit jaar voor de betaling van uw aanslag voor het eerst een QR-code op het aanslagbiljet en een korte toelichting. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen. Ook kunt u de aanslag betalen in 1 termijn binnen 2 maanden middels internetbankieren. Het IBAN-nummer is NL34BNGH0285044621. Maakt u geld over vanuit het buitenland? Vermeld dan ook de BIC-code van de gemeente: BNGHNL2G. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen.
 • Automatische incasso
  Heeft u de gemeente in het verleden al gemachtigd voor automatische incasso? Dan wordt het totale aanslagbedrag in 7 termijnen afgeschreven. Heeft u nog geen machtiging verleend? Dan kunt u online een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Met een automatische incasso schrijft de gemeente het aanslagbedrag af in 7 termijnen. Meer informatie vindt u op de pagina Belasting betalen.

Kwijtschelding

Moet u rondkomen van een laag inkomen en is uw vermogen beperkt? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Hiervoor kunt u online een kwijtscheldingsformulier invullen of een pdf-formulier downloaden. Meer informatie vindt u op de pagina Kwijtschelding

Formulieren

Samenvattend kunt u de volgende pdf-formulieren downloaden dan wel online invullen via belastingenbollenstreek.nl

Als het u niet lukt via belastingenbollenstreek.nl de gewenste formulieren online in te vullen of te downloaden, dan kunt u contact opnemen met Belastingen Bollenstreek via +31 (0)71 36 60 255

Contact

Naar de contactgegevens

Hoewel de tekst van deze bijsluiter zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen.