Uw aanslag veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over uw aanslag. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u een e-mail sturen met uw vraag of telefonisch contact opnemen. Op de pagina Contact vindt u meer contactinformatie.

Waarom krijg ik een belastingaanslag van Belastingen Bollenstreek?

U krijgt een aanslag gemeentelijke belastingen van de belastingsamenwerking Belastingen Bollenstreek omdat u woont, een onroerende zaak bezit of een bedrijfspand gebruikt in de gemeente Lisse, Teylingen of Noordwijk. Belastingen Bollenstreek verzorgt de belastingtaken voor deze gemeenten.

Waarom krijg ik mijn belastingaanslag niet meer op papier?

U heeft zich aangemeld voor MijnOverheid, de digitale postbus voor overheidsinstellingen. Bij aanmelding voor MijnOverheid geeft u toestemming om berichten en nota's van overheidsinstellingen digitaal te ontvangen en daarmee ontvangt u geen aanslagbiljet meer op papier. Wilt u de aanslag toch per post ontvangen? Dit regelt u via MijnOverheid.

Ik heb niet de mogelijkheid om in te loggen op MijnOverheid, maar wil toch de belastingaanslag ontvangen. Wat kan ik doen?

Op de pagina Kopie aanslag gemeentelijke belastingen aanvragen vindt u hierover meer informatie.

Vorig jaar werd er bij het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen een bijsluiter meegestuurd. Waarom is dat nu niet het geval?

Vanuit het oogpunt van het milieu en uit kostenbesparing is ervoor gekozen geen bijsluiter meer mee te zenden. Belastingen Bollenstreek heeft deze website zodanig ingericht dat u hier de meest belangrijke informatie kunt vinden over uw biljet. Op de pagina Toelichtingen vindt u beknopt specifieke informatie over het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Wat zijn de belastingtarieven 2021?

De tarieven 2021 staan vermeld in de diverse belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast in de decemberraad. De tarieven verschillen per belastingjaar. De actuele tarieven van uw gemeente per soort heffing vindt u op de pagina Tarieven.

Wat kan ik doen als ik twijfels heb over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet?

De gemeente wil net als u dat de WOZ-waarde en de belastingaanslagen kloppen. Op de pagina Bezwaar maken aanslag/beschikking kunt u vinden op welke wijzen u uw twijfels kenbaar kunt maken.

Als ik een bezwaar heb ingediend, hoe lang duurt het dan voordat ik een uitspraak ontvang?

Net als dat u een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn moet indienen, moet Belastingen Bollenstreek binnen een bepaalde termijn uitspraak doen. Belastingen Bollenstreek moet wettelijk voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar aantekent een uitspraak doen. Uiteraard streven wij naar een kortere periode. 

Uitzondering vormen de bezwaarschriften die (maximaal) 6 weken voor het einde van het belastingjaar zijn ontvangen. In dat geval moet er binnen 6 weken een uitspraak gedaan worden. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag. 

Ik ga verhuizen. Moet ik iets doorgeven aan Belastingen Bollenstreek?

Nee. U moet zich wel inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij uw gemeente. In beide situaties past de gemeente uw gegevens aan en brengt Belastingen Bollenstreek hiervan automatisch op de hoogte.

Wat gebeurt er met de belastingaanslag(en) als ik verhuis?

Voor sommige heffingen heeft u bij verhuizing naar een andere gemeente recht op gedeeltelijke teruggave. Op de pagina Teruggave van belastingen bij verhuizing vindt u hier meer informatie over.

Als mijn partner is overleden, moet ik dan iets doorgeven aan Belastingen Bollenstreek?

Nee, u hoeft het overlijden van uw partner niet te melden bij Belastingen Bollenstreek. Belastingen Bollenstreek wordt hiervan automatisch op de hoogte gesteld door uw gemeente. Het overlijden van uw partner heeft geen invloed op de hoogte van het aanslagbedrag. Dit bedrag blijft hetzelfde.

Als ik ga scheiden, moet ik dan iets doorgeven aan Belastingen Bollenstreek?

Als u gaat scheiden, moet de vertrekkende partner zich inschrijven in de gemeente waar hij of zij gaat wonen. Ook als hij of zij binnen de gemeente verhuist, moet hij of zij dit aangeven. De gemeente(n) past de gegevens aan en Belastingen Bollenstreek wordt automatisch op de hoogte gesteld. Als de verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt de partner op wiens naam de aanslag staat na de verhuizing een bericht. Terugbetalingen worden gedaan aan de persoon op wiens naam de aanslag staat, ook al is er betaald van de rekening van de ex-partner of een en/of-rekening.

Ik heb mijn woning verkocht, waarom moet ik dan toch OZB betalen?

De gemeente moet uitgaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning of bedrijfspand verkoopt of het bedrijfspand verlaat, u toch de belasting voor het hele jaar moet betalen. De notaris kan het eigenarendeel OZB verrekenen met de nieuwe eigenaar, maar het gebruikersdeel OZB niet.

Waarom word ik voor de afvalstoffenheffing aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden, terwijl ik sinds kort een eenpersoonshuishouden heb?

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend. Het aantal bewoners van een woning op dat moment bepaalt of er sprake is van een eenpersoons-, of meerpersoonshuishouden. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar hebben geen invloed op de te betalen heffing.

Ik heb sinds kort een hond. Moet ik deze aanmelden?

Als u inwoner bent van de gemeente Lisse of Noordwijk moet u uw hond altijd aangeven. Hoe u dat kunt doen, kunt u vinden op de pagina Hondenbelasting. In de gemeente Teylingen wordt geen hondenbelasting geheven.

Mijn hond is overleden/heb ik weggedaan. Heb ik recht op vermindering van de aanslag hondenbelasting?

Ja. Doet u in de loop van het jaar uw hond weg of overlijdt uw hond? Dan heeft u voor de resterende volle maanden in dat jaar recht op vermindering van een deel van het aanslagbedrag. Hoe u de hond kunt afmelden, kunt u vinden op de pagina Hondenbelasting.

De aanslag afvalstoffenheffing 2021 van de gemeente Teylingen ziet er anders uit dan de aanslag afvalstoffenheffing 2020. Hoe komt dat?

Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad het afval- en grondstoffenbeleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024 vastgesteld. De titel is: ‘De betere afvalscheider wordt beloond’. Er geldt een basistarief. Inwoners die weinig restafval aanbieden, kunnen een beloningskorting op dit basistarief verdienen tot € 60,- per jaar. Deze korting wordt verrekend op het aanslagbiljet van het volgende belastingjaar. Als u in de loop van het jaar uit de gemeente vertrekt, vindt de verrekening eerder plaats. Op teylingen.nl vindt u meer informatie over het nieuwe afvalinzamelbeleid.

Ik ben maar gedeeltelijk eigenaar van een onroerende zaak. Kan de aanslag gesplitst worden?

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag kan Belastingen Bollenstreek slechts 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren heeft, wijst Belastingen Bollenstreek een belastingplichtige aan op basis van de beleidsregels.

Er staan heffingen op het biljet voor zowel een privé als een zakelijke bezitting. Kan dit niet gesplitst worden?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Waarschijnlijk maakt u deel uit van een V.O.F., C.V. of maatschap. Belastingen Bollenstreek legt aanslagen op die onder meer gebaseerd zijn op de gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert geen samenwerkingsverbanden (V.O.F., C.V. of maatschap) meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Om uw financiële administratie op orde te houden, kunt u de aanslag gedeeltelijk van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen.

Ik ben dit jaar geen 90 dagen aanwezig geweest in mijn 2e woning. Waarom krijg ik toch een aanslag forensenbelasting?

U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen in het belastingjaar voor uzelf of uw gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houdt, zonder dat u in de gemeente ingeschreven bent. Hoeveel dagen u de ruimte precies gebruikt en dus zelf aanwezig bent, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de ruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.